top of page

Riskanalys vid samhällsplanering

Riskanalys för mark invid transportleder för farligt gods

BKB utför riskanalyser och utredningar för markexploatering invid transportleder för farligt gods så som vägar och järnvägar.

Analyser kan utföras på schablonbaserade vägledningar vilket möjliggör en robust och konservativ markanvändning för större områden eller hela städer.

Vid förfrågan utför BKB även detaljerade kvantitativa riskanalyser för specifika detaljplaner och verksamheter vilket resulterar i detaljerade samhälls- och individriskprofiler som kan nyttjas som underlag vid annan markanvändning än den av Länsstyrelsen schablonmässigt angivna. Brandkonsult

Riskanalys för markanvändning invid större riskkällor

Optimering av riskreducerande åtgärder

Ofta förekommer krav på riskreducerande åtgärder av olika slag då markområden ska exploateras. BKB beräknar vid förfrågan effekter av riskreducerande åtgärder och föreslår möjliga anpassningar och förändringar i de riskreducerande åtgärderna så att exploateringen av marken kan ske på det sätt exploatören tänkt sig.

Optimering av riskreducerande åtgärder kan utföras för såväl befintlig mark som vid nyexploatering. 

Riskanalys för mark invid transportleder för farligt gods

Riskanalys för markanvändning invid större riskkällor

BKB utför kvantitativa riskanalyser gällande individ- och samhällsrisker invid större riskkällor som industrier och bränslebearbetning eller lagring. En nyanserad bild av riskprofilen i ett samhälle möjliggör en hållbar utveckling av samhället med hänsyn taget till konsekvenser vid en plötslig olycka.

Vid förfrågan kan BKB även utföra utredningar och analyser av kommuners och samhällens sårbarhet, redundans och resiliens vid större konsekvenser till följd av en plötslig olycka.

Optimering av riskreducerande åtgärder
bottom of page